Chính sách bảo mật

ToFF sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

ToFF tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Mọi thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi như tên, ngày sinh, địa chỉ, tình trạng hôn nhân, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và những thông tin tương tự sẽ được xem là riêng tư và được bảo mật. ToFF đảm bảo không sử dụng hay tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc lưu trữ cho mục đích thực hiện công việc kinh doanh với bạn hoặc cần phải khai báo theo quy định của pháp luật. ToFF đảm bảo rằng trong trường hợp các thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với các đơn vị phụ thuộc, các đối tác kinh doanh,… của ToFF thì việc chia sẻ đó chỉ nhằm thực hiện công việc kinh doanh với bạn và những thông tin này sẽ không  được  chia sẻ với bên thứ ba.
 
ToFF bảo lưu quyền thu thập, phân tích và phổ biến tổng hợp các cách thức sử dụng trang web của mọi khách truy cập nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Quyền này sẽ bao gồm cả việc chia sẻ thông tin với ToFF, các đơn vị phụ thuộc và đối tác kinh doanh như một hoạt động kinh doanh thông thường.

ToFF có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi nếu có trên trang chủ của mình để người dùng luôn có thể nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập được từ họ, cách thức chúng tôi sử dụng nó và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba.

Tại bất kì thời điểm nào chúng tôi quyết định chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ những người sử dụng website theo cách khác với quy định tại thời điểm thông tin được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người sử dụng website thông qua email. Người dùng sẽ có một lựa chọn có hoặc không đồng ý để ToFF sử dụng thông tin cá nhân của họ theo chính sách bảo mật cập nhật của chúng tôi.